فهرست برخی خانه های دوره ن قاجاریه در شیراز:

· خانه آخرت واقع در بافت قدیم شهر شیراز، خیابان بین الحرمین، بعد از مسجد جامع عتیق، محله بیات از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 11/06/1382 با شماره 9798 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه آزاد حسینی واقع در شیراز، محله گودعربان، پشت مدرسه خان، کوچه مدرسه حشمت از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8985 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حاجی مهیا واقع در شیراز، در خیابان لطفعلی خان زند، محله بی بی‌دختران از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 26/02/1357 با شماره 1602 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسنی اردکانی واقع در شیراز، در خیابان لطفعلی خان زند، کوچه12امام از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 26/02/1357 با شماره 1601 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه آمنه و مهدی چکامه‌حقیقی واقع در بافت قدیم شیراز، محله سرباغ، کوچه خانقاه احمدی، پایین‌تر از مسجد محمدی، سرباغ اول، پلاک37 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8702 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه آموزگار واقع در بافت قدیم شیراز، محله اسحق‌بیگ، کوچه نصیرنظام، پشت مسجد شیخ علی خان از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 27/09/1380 با شماره 4678 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه ابراهیم حق‌پرست و فاطمه زعفرانی واقع در بافت قدیم شهر شیراز، گودعربان، کوچه اسکندری، طاق مختاری، پلاک24 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8689 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه ابراهیم ‌فرح‌فرد واقع در بافت قدیم شهر شیراز، محله سرباغ، کوچه خانقاه احمدی، پایین تر از مسجد مهدی، پلاک33 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 02/08/1382 با شماره 10496 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه ابرقونی آباده واقع در آباده، میدان ولیعصر، روبه روی پاساژ وحدت از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 02/08/1382 با شماره 10510 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه ابوالحسن دیهیمی واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان بین الحرمین، کوچه حمام محتسب (قاضی)، پلاک 25 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8699 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه ابوالقاسم تشکریان واقع در شیراز، در محله درب شیخ، روبه‌روی آرامگاه شیخ روزبهان، پلاک1 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8997 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه احترام تصمیم‌قطعی واقع در بافت قدیم شهر شیراز، محله سنگ سیاه، کوچه شهید اوجی، بن بست بهاران، پلاک20 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8690 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه احمد روحانی واقع در شیراز، در محله درب شیخ، بازارچه حاجی رجب، کوچه دیزی پزها، پلاک68 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 07/05/1382 با شماره 9269 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اسدالله شجاعت واقع در خیابان لطفعلی خان زند، کوچه184، پلاک9 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 9005 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اسدالله نعمتی واقع در شیراز، در محله درب شاهزاده، خیابان زند باریک، گذر سید ذوالفقار جنب حمام ایروانی از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6075 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اسدی لاری واقع در بافت قدیم شیراز، واقع در سه راه نمازی، کوچه بی بی دختران، پلاک10، از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 12/07/1377 با شماره 2127 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اسماعیل عباسپور واقع در بافت قدیم شیراز، بازارچه فیل، کوی مقتدری، روبه‌روی مسجد آدینه، پلاک57 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8700 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اصغر اسدی واقع در بافت قدیم شیراز، محله سرباغ، کوچه هفت پیچ، پلاک8 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8698 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اصغر و محمد‌علی خواسته واقع در بافت قدیم شیراز، بازارچه فیل، کوچه عطا‌ءالدوله، پلاک53 از خانه‌های دوران قاجاریه و اوایل پهلوی است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8654 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اکبر جوانمردی واقع در بافت قدیم شیراز، محله گودعربان، جنب مسجد نصیرالملک از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8993 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اکبر مقیمی نوبندگانی واقع در بافت قدیم شیراز، گذرسنگ سیاه، کوچه اسلاملو، پلاک15 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8664 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اکبر هنر واقع در بافت قدیم شیراز، محله گودعربان، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه تریاکچی، پلاک1 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6053 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه امامی واقع در فاصله کوتاهی از مسجد آقا قاسم شیراز از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 30/02/1354 با شماره 1071 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه امراله خوشرو واقع در بافت قدیم شیراز، کوچه حسینیه کردها، بن بست جباری، پلاک34 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8712 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه امید سالار آباده واقع در آباده، خیابان دهخدا، مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی(ره) از خانه‌های دوران اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی است که در تاریخ 11/06/1382 با شماره 9807 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه امیرعلی عزیزی واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه شهید اکبر منشی، پلاک7 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8640 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه انجوی واقع در بافت قدیم شیراز، محله سنگ سیاه، بازارچه حاج زینل از خانه‌های دوران قاجاریه، اوایل پهلوی است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8692 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه اوجی واقع در شیراز، خیابان احمدی، بازارچه حاج زینل، کوچه بصیری از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 04/05/1378 با شماره 2384 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه بتول حسن پور واقع در بافت قدیم شیراز، سمت شمال بین الحرمین، طاق فکور بیات، پلاک11و9 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6062 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه بدرالزمان معاونی واقع در بافت قدیم شهر شیراز، محله ارامنه، کوچه شاهزاده جمالی، پلاک14 از خانه‌های دوران اواخر قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8645 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه بهادر غضنفری واقع در شیراز، محله سنگ سیاه، کوچه عظیم السلطنه، (کوچه عدلو) از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6078 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه پارسایی واقع در شیراز، محله لب آب، بازارچه نایب، کوچه خدیجه بانو، پلاک29 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 9002 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه پاکیارى واقع در شیراز، گذر سنگ سیاه، کوچه کدخدا، پلاک 65 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 18/7/1356 با شماره 1497 در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسید.

· خانه پرویز عمونی واقع در شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه آثار عجم، پلاک24 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6063 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه پسران واقع در شیراز از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 13/05/1380 با شماره 4518 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه پوست‌فروش واقع در بافت قدیم شیراز، محله سرباغ، کوچه پشت مسجد شهدا، طاق ادب نیا، پلاک25 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8649 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه تاجر واقع در شیراز، خیابان لطفعلی‌خان زند از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 13/05/1380 با شماره 4519 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه توحیدی واقع در شیراز، محله سنگ سیاه، بازارچه حاج زینل از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 13/05/1380 با شماره 4522 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه توکلی واقع در شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، پشت مدرسه خان است. این خانه در تاریخ 25/12/1379 با شماره 3396 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه توکلی واقع در شیراز، محله گودعربان، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه 184- پلاک8 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6070 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه تیمناک واقع در بافت قدیم شیراز، محله قدیمی در شازده کوچه مسجد مولا از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 25/12/1380 با شماره 5030 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه جاوید واقع در شهرستان نی‌ریز، خیابان ابوذر، کوچه شهید جاوید از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6085 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه جلال صاحب‌الامر واقع در بافت قدیم شیراز، محله سرباغ، کوچه خانقاه احمدی، طاق بیضایی، پلاک4 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8646 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه جلیل محبوب واقع در بافت قدیم شیراز، انتهای کوچه حمام بهارستان، کوچه توتونچی پلاک2 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8708 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه جمال صداقتی واقع در بافت قدیم شیراز، محله گودعربان، کوچه تریاکچی، طاق حاج میرزا کریم، پلاک 15 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8965 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه جواد صداقت‌نژاد واقع در شیراز، محله لب آب، کوچه سوری‌های2، پلاک17 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8970 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه جوکار واقع در شیراز، محله اسحق بیگ، ابتداى کوچه نصیر نظام. این خانه هم اینک مسکونى است. این خانه در تاریخ 28/9/1380 با شماره 4677 در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسید.

· خانه جهان‌بخش حسینی واقع در بافت قدیم شهر شیراز، محله سرباغ، کوچه هفت پیچ، پلاک40 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8658 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حاج محمد مکاره چی واقع در شیراز، محله بی‌بی دختران، جنب آرامگاه بی بی دختران، کوچه مهندسی، پلاک41 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8971 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حاج محمود عطرفروش فیروزآبادی واقع در شیراز، بازار حاجی، کوچه زنجیرخانه از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 30/02/1354 با شماره 1067 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حاج محمودفتح (محمدکاظم ذوالریاستین) واقع در بافت قدیم شیراز، محله سرباغ، کوچه خانقاه، روبه‌روی خانقاه احمدی، پلاک92 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8663 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حاج منصور طیوری واقع در شیراز، محله درب شیخ، چهارسو بازار حاجی، پلاک 11 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6047 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حاجی عاطفی واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان بین الحرمین، کوچه حمام قاضی، جنب بن بست معارف، پلاک16 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8722 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حبیب الله عسکری واقع در شیراز، محله درب شیخ، پشت مسجدآقا احمد، کوچه66 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8976 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حبیب پیشه‌وری واقع در شیراز، محل لب آب و پشت مسجد آقالر، کوچه چاوش‌ها، پلاک5 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6066 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حبیب شیرازی واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان قاآنی شمالی، روبه‌روی سقاخانه ابوالفضل، کوچه کریم پور، پلاک30 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8667 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسن حبیبی و سعادت واقع در شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، پلاک4، پشت مدرسه خان، بافت قدیم شیراز از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 26/02/1357 با شماره 1560 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسن صدرایی واقع در بافت قدیم شیراز، پشت مدرسه خان، کوچه شهید خلوصی، طاق رضوی، پلاک1 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8727 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسن‌علی صابر سنگری واقع در بافت قدیم شیراز، کوچه محله سرباغ، بن بست کدخدا، پلاک62 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8659 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسن‌فریان (حسینیه امین التجار) واقع در بافت قدیم شیراز، محله درب مسجد، کوچه شهید ابراهیم پلاک26 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8657 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسنی (محمدابراهیم صاحب تاجر) واقع در شیراز، بازار حاجی ابتدای کوچه زنجیر خانه از خانه‌های دوران اواسط قاجاریه است. این خانه در تاریخ 02/03/1356 با شماره 1508 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسین پاکیاری واقع در شیراز، خیابان قاآنی، کوچه کدخدا، پلاک 65 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 18/07/1356 با شماره 1497 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسین جوانمردی واقع در شیراز، محله لب آب، کوچه حمام زبیده، پلاک12 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8973 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسین علی تصمیم‌حقیقی واقع در شیراز، محله دروازه سعدی، بازارچه فیل، کوچه لردها، پلاک24 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6064 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسین مؤمنی واقع در بافت قدیم شیراز، محله سنگ سیاه، بازاچه حاج زینل کوچه جنب مسجد امام علی، پلاک81 از خانه‌های دوران اواخر قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8673 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسین نمازی واقع در شیراز، محله سنگ سیاه، کوچه نمازی، پلاک66 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8966 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حسینی عشقی واقع در بافت قدیم شیراز، کوچه سرباغ، پلاک27 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8720 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حمید ابوقداره و محمد عدلو واقع در بافت قدیم شهر شیراز، بازارچه احمدی شمالی، کوچه کدخدا (شهید ناصری)، پلاک24 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8643 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حیا نائب میرزا واقع در بافت قدیم شیراز، محله سنگ سیاه، کوچه شازده جمالی، پلاک30 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6052 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه حیدرعلی حق‌نگهدار واقع در بافت قدیم شهر شیراز، محله درب شیخ، کوچه ریاستی، پلاک11 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8670 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه عبدالمحمد حق نگهدار واقع در شیراز، محله گود عربان، کوچه آثار جم، کوچه مسجد حاج میرزا کریم، پلاک3 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 9006 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه محمد کاتب واقع در بافت قدیم شیراز، محله لب آب، بازارچه نایب، کوچه علمدار، پلاک36 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8978 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه خداخواست تسلیمی واقع در شیراز، محله لب آب، پشت مسجد آقالر، کوچه چاوش‌ها، پلاک3 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8980 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه خلیل‌پسند واقع در شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه تریاچی، پلاک6، از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه درتاریخ 08/05/1381 با شماره 6045 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه دباغ منش واقع در شیراز، خیابان بین الحرمین، کوچه مسجد علمدار، کوچه ابن یوسف، پلاک 33 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6058 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه دخانچی واقع در پشت بازار وکیل، کوچه توتونچیان، بافت قدیم شهر شیراز ازخانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 16/09/1376 با شماره 1947 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه دکتر معدل السلطنه واقع در خیابان قاآنی، کوچه معدل، پلاک 12 از خانه‌های دوران قاجاریه شیراز است. این خانه در تاریخ 18/07/1356 با شماره 1562 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه دهقان واقع در مرکز شهر آباده، کنار کمیته امام خمینی (ره) از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 11/06/1382 با شماره 9812 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه راحمی واقع در بافت قدیم شیراز، محله اسحق بیگ، کوچه نصیر نظام، پشت مسجد شیخ علی خان از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 27/09/1380 با شماره 4673 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه رجبعلی هوایی واقع در خیابان احمدی، کوچه خانقاه احمدی از خانه‌های دوران قاجاریه شیراز است. این خانه در تاریخ 18/07/1356 با شماره 1563 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه رحیم دعایی واقع در بافت قدیم شیراز، محله سرباغ اول، کوچه هفت پیچ، پلاک13 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8718 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه رضا قلی استخری واقع در بافت قدیم شیراز، کوچه بهار ایران، کوچه سرعدلو، کوچه گلدانی، پلاک24 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8691 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه رضا معصومی واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان احمدی، خیابان بین الحرمین، جنب معاونت اجرایی شهرداری، پلاک 15 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8647 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه رفعت افرا واقع در بافت قدیم شیراز، محله بی‌بی دختران، کوچه مهندسی، پلاک45 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8991 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه رقیه رسولی واقع در بافت قدیم شهر شیراز، پشت مسجد جامع عتیق، کوچه مختاری، پلاک21 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8706 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه رقیه طوفانی واقع در بافت قدیم شهر شیراز، محله سرباغ، کوچه پشت مسجد شهدا، کوچه عطاران، پلاک4 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8674 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه رنجبر یزدی واقع در شیراز، محله اسحق بیگ، کوچه نصیر نظام، پشت مسجد شیخ علی‌خان از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 27/09/1380 با شماره 4674 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه زارع واقع در شیراز، مقابل امام‌زاده تاج‌الدین‌قریب از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 04/04/1377 با شماره 2051 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه زهرا بیگم اسدالهی زوج واقع در شیراز، محله گودعربان، خیابان احمدی شمالی، کوچه بیت العباس، پلاک11 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 9003 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه زهرا عبدالرحمانی واقع در بافت قدیم شهر شیراز، محله بیات، کوچه 316، پلاک 37 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8723 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه زینب افشاریان واقع در شیراز، محله سرباغ، کوچه بهار ایران، طاق میرزا جانی، پلاک5 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8995 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه زینب ساقب رای واقع در بافت قدیم شیراز، محله سنگ سیاه، کوچه جنب مسجد امام علی، روبه‌روی منزل شفیعی اردکانی از خانه‌های دوران اواخر قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8651 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه زینت‌الملوک

· خانه سردار پارسانی واقع در بافت قدیم شیراز، محله سردزک، کوچه بهار ایران، کوچه سرعدلو، بن بست قوام‌السلطنه، پلاک10 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8710 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه سعادت

· خانه سید محمد باقر عالم آیت اللهی واقع در شیراز، خیابان قاآنی، کوچه حسینیه کردها از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 18/07/1356 با شماره 1494 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه سید محمد راحمی واقع در شیراز، محله گود عربان، جنب مسجد نصیرالملک، کوچه آثار عجم، پلاک10 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6068 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه سید محمود فاطمی‌نژاد واقع در بافت قدیم شیراز، ابتدای گذر سنگ سیاه، کوچه پشت بیت المهدی و کلانتری 13، پلاک 56 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8697 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه سید‌حسام حمیدی واقع در بافت قدیم شیراز، محله سرباغ، پشت مسجد شهدا، پلاک15 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8650 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه سیدعلی اکبر موسوی واقع در شیراز، خیابان گذرسنگ سیاه، کوچه عابدزاده، پلاک 40 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8661 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه سیدلطف الله‌هاشمی واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان زند بعد از بازار وکیل، پشت مسجد مولا، پلاک20 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8652 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شاه اسماعیل واقع در آباده، خیابان آیت الله کاشانی، پشت مسجد جامع از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 11/06/1382 با شماره 9809 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شاهرضا شریفی واقع در بافت قدیم شیراز، محله بیات، کوچه شهید احمدنژاد، پلاک28 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8660 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شفا (صارم السلطان) واقع در بافت قدیم شیراز، محله اسحق بیگ، کوچه مسجد­، از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 27/10/1377 با شماره 2191 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شفیعی اردکانی واقع در بافت قدیم شهر شیراز، بازارچه حاج زینل، کوچه گلستان، (کوچه جنب مسجد امام علی)، پلاک81 ازخانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8694 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شمس سلیمی واقع در شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه منتصریان، پلاک35 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8998 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شوریده شیرازی واقع در شیراز، کوچه هفت‌پیچ منشعب از بازارچه حاج زینل از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 20/11/1355 با شماره 1338 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شهرام بهرامی واقع در بافت قدیم شیراز، محله گودعربان، جنب بازار حاجی، کوچه سجادی، پلاک37 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6054 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شهناز نظافت واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان احمدی شمالی، کوچه کدخدا (شهید نصری)، پلاک26 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8671 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شیخ عبدالرسول ملک کازرونی واقع در بافت قدیم شیراز، بین الحرمین، کوچه لشکری ، پلاک21 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8656 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه شیرزاد بیات واقع در شیراز، محله گودعربان، خیابان لطفعلی خان زند، کوچه تریاکچی، پلاک 8 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6072 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه صادق غلامی واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان احمدی شمالی، کوچه توانگر، پلاک39 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8695 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه صالحی

· خانه صباغ واقع در شیراز، محله اسحق بیگ، کوچه مسجد مولا، از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 25/12/1379 با شماره 3276 در فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسیده است.

· خانه صبوری واقع در بافت قدیم شیراز، محله سنگ سیاه و سردزک، کوچه هفت پیچ، کوچه سمت راست، مجاور خانه شوریده شیرازی از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8716 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه صدر جهرمی واقع در شیراز، محله گودعربان، مجاور بازار حاجی از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/12/1377 با شماره 2277 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه صدیقه‌بیگم معزی واقع در بافت قدیم شیراز، گذر سنگ سیاه، روبه‌روی پارک محله‌ای، پلاک24 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8724 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه صفا دهقان واقع در شیراز، محله میدان شاه، پشت باغ ایلخانی، کوچه خان باباخانی، پلاک 11 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6055 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه ضیائیان واقع در خیابان قاآنی، کوچه مقنی‌ها، پلاک12 از خانه‌های دوران قاجاریه شیراز است. این خانه در تاریخ 26/02/1357 با شماره 1603 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه عابدی واقع در بافت قدیم شیراز، ابتدای کوچه مقنی‌ها از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 04/04/1377 با شماره 2050 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه عباس ندافی و اصغر رعیتی واقع در بافت قدیم شیراز، خیابان لطفعلی خان زند، محله گودعربان، پشت مسجد گنج، پلاک7و5 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 10/03/1382 با شماره 8707 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه عباس نمازی واقع در شیراز، محله لب آب، بازارچه نایب، کوچه علمدار، پلاک 32 از خانه‌های دوران قاجاریه است. این خانه در تاریخ 08/05/1381 با شماره 6048 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

· خانه عبدالحسین  واقع در بافت قدیم شیراز، بازارچه فیل